top of page

Waarom voor bemiddeling kiezen? 

U bevindt zich in een conflictsituatie.

Elk gesprek leidt tot niets anders dan toenemende boosheid, verwijten en vervreemding.

Soms in die mate dat er zelfs geen communicatie meer mogelijk is. (soms met een contactbreuk tot gevolg)

U wenst geen escalatie naar de rechtbank maar zonder hulp geraken jullie er niet uit.

Dan is bemiddeling vast iets voor jullie!

Bemiddeling is een volwaardige alternatieve conflictoplossing.  

Er is aandacht en ruimte voor de gevoelsmatige en juridische kant van de situatie.

Bemiddeling = maatwerk.

Het hele proces verloopt op het door U aangegeven tempo en in functie van uw noden.

 

Bij het bereiken van een akkoord, stelt de bemiddelaar een overeenkomst op.

Bijvoorbeeld een echtscheiding met onderlinge toestemming of een (ouderschaps)overeenkomst die door de rechtbank bekrachtigd kan worden. 

Een erkend bemiddelaar kan dit volledig autonoom afhandelen en laten homologeren door de rechtbank.

Zonder de tussenkomst van een advocaat en zonder dat U voor de rechtbank dient te verschijnen. 

Bemiddeling bespaart U een tijdrovende, kostelijke en soms pijnlijke procedure voor de rechtbank.

Bemiddeling kan zowel buiten als tijdens een gerechtsprocedure worden aangevat. Vandaar het onderscheid tussen een vrijwillige of gerechtelijke bemiddeling.

 

 

                                                   "Conflict is inevitable, but combat is optional. " - Max Lucado

Zes belangrijke begrippen binnen bemiddeling

1

Vertrouwelijkheid

Alle gedeelde informatie tijdens het bemiddelingsproces wordt vertrouwelijk behandeld.

Voor de klanten betekent dit dat ze deze informatie nooit mogen aanwenden in een eventueel latere gerechtsprocedure.

Voor de bemiddelaar betekent dit dat hij gehouden is aan zijn beroepsgeheim. In geval van een gerechtelijke bemiddelingsprocedure, mag de bemiddelaar enkel aan de rechtbank communiceren of er al dan niet een (gedeeltelijk) akkoord werd bereikt. De inhoud van een bekomen akkoord wordt enkel overgemaakt aan de rechter mits de uitdrukkelijke toestemming van de klanten. 

2

Neutrale derde

De bemiddelaar is er niet om partij te kiezen of te oordelen of te adviseren.

Hij werkt volledig onpartijdig, onafhankelijk en neutraal.

De taak van bemiddelaar bestaat erin beide klanten:

- te ondersteunen in hun communicatie

- te begeleiden doorheen het bemiddelingsproces

- juridisch correct te informeren  

- opstellen van een overeenkomst

3

Vrijwilligheid

 

Bemiddeling kan slechts aanvatten en/of verdergezet worden mits iedereen er vrijwillig aan meewerkt.

Jullie mogen er op elk moment voor kiezen de bemiddeling stop te zetten en dit in eender welke fase. Dit geldt zowel voor vrijwillige als gerechtelijke bemiddelingen.

4

Gestructureerd proces

Een bemiddelingsprocedure doorloopt verschillende fases:

1) Kennismakingsgesprek: conflict en situatie wordt door beide klanten geschetst. Het onderwerp van de bemiddeling wordt samen bepaald en opgenomen in een bemiddelingsprotocol. 

2) Opvolgingsgesprekken:

- ieders belangen en noden worden in kaart gebracht

- mogelijkheid tot het maken van tijdelijke afspraken

- mogelijke oplossingen worden besproken en naast elkaar gezet

- bereiken van een akkoord

3) Opstellen overeenkomst + bespreking ervan

4) Homologatie overeenkomst (facultatief)

5

Communicatie vergemakkelijken

De bemiddelaar begeleidt het gesprek op een verbindende manier waardoor klanten op een ander niveau met mekaar gaan communiceren.

Verbindende communicatie werkt veiligheid, vertrouwen en creativiteit in de hand.

Wat verstaat men onder verbindende communicatie?

- alle gesprekspartners zijn gelijkwaardig

- men luistert naar elkaar om mekaar beter te begrijpen, niet om beter te kunnen reageren

- aannames worden geverifiëerd / uitgeklaard

- focus ligt op de toekomst, niet op het verleden 

- men kijkt naar de belangen en noden achter een gedrag en/of standpunt

- men durft fouten toe te geven en kwaliteiten bij de ander te erkennen

6

Zelf tot een oplossing komen

In tegenstelling tot een rechter die de knoop doorhakt en een eindbeslissing voor de partijen neemt, doet de bemiddelaar dit absoluut niet.

Daar ligt nu juist de grootste sterkte van bemiddeling. Jullie kiezen zelf welke regeling bij jullie zou passen, geen derde persoon.

Jullie zijn jullie eigen rechter en komen zelf tot een akkoord waar jullie beiden 100% achter staan zonder het gevoel te hebben aan belangrijke zaken te hebben moeten inboeten.

Een akkoord dat jullie beiden geruststelt voor de toekomst waardoor deze zonder verdere conflicten zal worden nageleefd, zonder nog achteruit te hoeven kijken.

bottom of page